Kezdőlap Általános Részvételi Feltételek

Általános Részvételi Feltételek

Általános szabályzat a fesztivál résztvevői és valamennyi versenyszám versenyzői számára

Rendezvény házirend

A belépőjegy, valamint a kempingjegy megvásárlásával a Látogató automatikusan elfogadja a rendezvényre vonatkozó előírásokat, szabályokat és fesztivál jelen házirendjét. Tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik, ellenőrizhetik.

A fesztiválterületre belépni csak megváltott jeggyel, a rendezők szabta időpontban és feltételek mellett lehet. A karszalagot az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklón kell viselni. A karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott és sértetlen karszalag számít érvényes belépőnek! Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. A sérült (átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb.) karszalag érvénytelen! Az eltávolított, megrongált, elveszett karszalagot a rendezőség nem pótolja, és nem cseréli. Érvényes karszalaggal nem rendelkező látogató köteles elhagyni a rendezvény területét! A 16. életévüket be nem töltött gyermekek csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak kísérővel tartózkodhatnak ott.

A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a rendezőség rendőrségi feljelentés alapján eljárást indít.

A belépőjegy megvásárlásával a látogató kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a rendezvény szabályzatát, továbbá kijelenti, hogy a felmerülő esetleges károkért a rendezőket nem terheli felelősség, továbbá az általa okozott károkért felelősséget vállal. A rendezvény szabályzata, házirendje kifüggesztésre kerül a fesztivál valamennyi bejáratán és információs pontján. A rendezvény szabályzata, házirendje megtalálható a fesztivál hivatalos honlapján és Facebook-oldalán is, továbbá egyéb felületeken (pl. szórólap, Facebook-csoport, hírlevél) is megjelenik.

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendezőség fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. A hatályos jogszabályok szerint tilos a Rendezvény területére a Látogatónak behozni: kábítószert, pirotechnikai eszközt, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (lőfegyvert, 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, rugóskést, pillangókést, gázspray-t, ólmosbotot, viperát stb.). Az előírás megsértése, figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül és feljelentést von maga után.

A Fesztivál rendezői kizárólag a nekik felróható szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a fesztiválkempingek is, ezáltal az ezekbe történő belépésre és az ott tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.

A fesztiválkempingek a Látogatók által a Rendezőségtől vásárolt fesztiválbelépő és kempingjegy együttes felmutatása mellett vehetők csak igénybe (a karszalagok viselésének szabályait betartva).

A Rendezvény területére a Rendezőség által kiadott engedély nélküli járművel behajtani tilos! Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Engedély nélkül NEM tartózkodhat jármű a Fesztiválon, köteles elhagyni a rendezvény területét, vagy tulajdonosa azonnal köteles megvásárolni a szükséges részvételi jegyeket és beszerezni a gépjármű műszaki részvételi engedélyét. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásainak megfelelően, fokozott figyelemmel és a Rendezőség által előírt és meghatározott módon közlekedni a Rendezvényen területen.

A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködők biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, utasításaikat követi. Valamennyi résztvevő köteles a fesztivál területén belül tartózkodni. A fesztiválterületet kizárólag az arra kijelölt kijáratokon lehet elhagyni! TILOS a fesztivál területén kívül behajtani a környező magánterületekre, mezőgazdasági kultúrákba, erdőkbe és egyéb művelt területekre! A résztvevők valamennyi okozott kárért felelősséggel tartoznak.

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. Fényképezni szabad, de a koncertekről és egyéb programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendezőség előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Rendezőséggel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni, annak kérésére a felvételekből másolatot átadni. A fenti tilalom megsértése esetén a Rendezőség által alkalmazott biztonsági személyzet köteles felszólítani a szabálysértőt a tiltott tevékenység haladéktalan beszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a biztonsági személyzet jogosult a távirányítású repülésre alkalmas eszköz a Rendezvény területéről való azonnali eltávolításáról gondoskodni. A Rendezőség semmilyen felelősséget nem vállal a távirányítású repülésre alkalmas eszköz használatából, vagy annak eltávolításából eredő bármely jellegű károkozásért. A felmerülő kárért való felelősség kizárólagosan és korlátlanul a szabálysértő személyt terheli.

A rendezvény területén és közvetlen környezetében a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos törvények szerint kábítószer fogyasztása a rendezvény területén is tilos!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. A Rendezvény, vagy annak adott része nem kerülhet megtartásra vis maior esemény miatt.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részvételi feltételek:

Az új hatósági előírásoknak megfelelően a regisztráció során a nevező köteles bemutatni járműve forgalmi engedélyét, illetve egyéb hatósági engedélyét. Ha a résztvevő járműnek nincs egyedi azonosítója, akkor a jármű sofőrje a gépátvétel és a regisztráció során köteles bemutatni arcképes igazolványát és lakcímkártyáját. Amennyiben ez nem történik meg, a jármű nem vehet részt a rendezvényen!

Személyi feltételek:

A rendezvényen részt vehet bármely személy, akinek az adott járműre érvényes vezetői engedélye van (18 év alatt írásbeli szülői hozzájárulás szükséges), nevezését a szervezőbizottság elfogadta, s a szabályzat valamennyi, feltételének megfelel. A futamra a gépjármű vezetője nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget az általa vagy gépjárműve által okozott kárért. Amennyiben a versenyautó nem a vezető tulajdona, úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A mitfahrer 16 éven aluli személy nem lehet!

Alkohol fogyasztása tilos! A rendezőség az alkoholfogyasztást szondázással ellenőrzi és jogában áll a résztvevő elindulását megtiltani, vagy a résztvevőt a futamból kizárni. Ebben az esetben a befizetett nevezési díj nem jár vissza.

A fesztiválra történő belépés előtt minden járműnek részt kell vennie a műszaki gépátvételen. A gépátvétel mellett a rendezőknek joga van bármely terepjáró részletes átvizsgálására a rendezvény kezdetétől (a kiírt nevezési időpont kezdete) a verseny végéig (eredményhirdetés) bármikor.

A műszakilag nem megfelelő járműveket a rendezőknek ki kell zárniuk!

Mindkét ülést biztonsági övvel kell ellátni, amely minimum három ponton a karosszériához, vagy bukócsőhöz van rögzítve.

Műszaki feltételek:

A rendezvényen kizárólag olyan gépjármű vehet részt, ami rendelkezik származási papírokkal, négykerékhajtása és két tengelye van, és össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. A karosszéria legyen gondosan kidolgozott, nem lehetnek éles sarkai. A motornak az összes elemével együtt fedettnek kell lennie. Az utasfülke és a motor között tűzvédfalnak kell lennie, és a járműnek zárt, fémből készült padlólemezzel kell rendelkeznie.

Csak rugózott kerekű és gumiabronccsal ellátott járművek indulhatnak. A fékrendszer összes alkotóelemének (fékbetét, -tárcsa, -dob, -cső, munkahenger) olyan állapotban kell lennie, hogy funkcióját maradéktalanul el tudja látni és tengelyenként megközelítőleg azonos fékerővel rendelkezzen. A gépjárművet minimum két kerékre ható, az üzemi féktől külön rendszeren működő rögzítő fékkel kell ellátni.

A kormánymű és a hozzá kapcsolódó berendezéseknek sérülésmentesnek kell lenniük.

A nyitott karosszériájú autókban bukócső vagy bukókeret beszerelése kötelező! Tilos a szélvédő lehajtása és a B oszlopot a szélvédővel összekötő karosszéria elemek eltávolítása, ha nincs bukókeret. Szuperkupában csak bukócsővel ellátott autók indulhatnak!

A bukócső mérete minimum 45 mm átmérőjű és minimum 2 mm falvastagságú acélcső. A bukócsövet az alvázhoz vagy a padlólemezhez kell rögzíteni, minimum l00 cm2 alapterületű, 3 mm vastag acél fogadólemezzel csavarkötéssel kell rögzíteni. (A fogadólemez ellendarabjának ugyanilyen méretű és minőségű lemeznek kell lennie.)

A bukócsőnek két oldalon hátsó letámasztással kell rendelkeznie. A bukókeret anyaga minimum 38 X 2,5 mm-es, varratmentes acélcső, amelyet az alvázhoz, vagy a padlólemezhez kell rögzíteni minimum l00 cm2 alapterületű, 3 mm vastag acél fogadólemezzel, csavarkötéssel. (A fogadólemez ellendarabjának ugyanilyen méretű és minőségű lemeznek kell lennie.) A csöveknek a rögzítések, illetve a patentívek közt varratmentes és sérülésmentes szálakból kell állniuk.

Ha az autóban nincs bukócső, tilos a zárt felépítésű járműveknél kivenni az oldalsó és hátsó ajtókat!

A gépjárműnek két darab stabilan rögzített üléssel kell rendelkeznie!

Mindkét ülést biztonsági övvel kell ellátni, amely minimum három ponton a karosszériához, vagy bukócsőhöz van rögzítve. A gépjárművet elöl és hátul vonószemmel kell ellátni!

Programok